Tidigare liv 2

Globe4All

Tidigare liv del 2: Varför och hur. 


I en upplyst värld som vår nuvarande, finns inte mycken plats för tanken på att man skulle kunna tänkas leva fler liv än det vi lever just nu. Dessa tankar hör ju till den oupplysta tidsdelen av vår mänsklighet. Och till dessa envisa "indianer" boendes i Indien som envetet hävdar sin urgamla sed att tro att man kan bli kor och andra djur om man inte lever på rätt sätt. Plus att de påstår att ens leverne yttrar sig såvida, att man föds in i olika kaster beroende på hur man levat sitt föregående liv.


Helt följdriktigt finns ingen plats för en dylik åskådning i vår "upplysta" tidsålder.


Men om man ödmjukt försöker få en övergripande översikt om varför vi lever här på jorden, i ett ärligt försök att frigöra sig från sina vetenskapligt utformade strukturer över vad som är möjligt och inte, öppnar sig ett mycket intressant och upplysande scenario.


Tänk dig att livet kan betraktas som en skola där vi alla samlever i olika konstellationer. Alla har sina roller i den mästerligt regisserade pjäsen. Vi är både lärare och elever. Oftast har vi inte förmågan att avgöra när vi är det ena eller andra, men dessa roller skiftar växelvis livet igenom.


Ingen är mer värd än någon annan- alla är vi ett samverkande team som strävar efter samma mål: att vara lyckliga och känna oss älskade för att vi är just den unika individ vi är. Utan tävlan och prestation. Även om inte alla är medvetna om detta faktum, är det faktiskt the basic line av vad livet går ut på.


Om vi då anknyter begreppet "tidigare liv" eller "reinkarnation", som f.ö. betyder "åter i köttet", till det hittills förda resonemanget tillkommer ytterligare en dimension. Den gudomliga kärlekens eviga tålamod låter oss gång efter annan pröva våra vingar tills vi helt förankrat den kunskap som till slut leder oss till den plats som de flesta religioner kallar himmelriket.


I ett resonemang där hjärnan inte har de rätta synonymerna använder jag begrepp som för alla borde vara bekanta för att man ska kunna förstå . Det är viktigt att man inte hänger upp sig på ordval som kanske associerar helt olika beroende på i vilken miljö man vuxit upp.


Min tanke är att alla religioner egentligen försöker uttrycka samma sak, men har kulturella differenser som kan avläsas i tolkningsskillnader.


Tyvärr lär inte dagens religonsutövare frälsa världen med den inskränkta tolkning de har av de heliga böckerna. Där lärofäderna snarare betonar skillnaderna i tolkningar och ritualers riktighet än bejakar människornas globala gudomlighet, är inte hoppet stort att finna frid och skapa fred på vår planet.


Vill betona den viktigaste egenskapen i all förståelse kring alltet: Kärlek. Att ha förvissning om att allt som sker, sker av alltets enda drivkraft: Kärlek.


Vad är då vitsen med att återfödas gång efter annan? Jo, då vi alla har en inneboende längtan efter att återgå till den helhet/enhet vi en gång utmynnade från, strävar vi liv efter liv efter den kunskap som leder till denna fulländning- att återvända till Faderns hus- att uppnå nirvana- att utsläcka den eviga återfödelsecykeln. Målet är, oberoende av varje eventuell religions tolkning, det samma.


Detta sagt i ett större perspektiv för att ha i åtanke när jag ska försöka beskriva de lite mer jordnära detaljerna i processen.


Allt handlar om kunskap. Att förstå att ditt eget bästa är allas bästa. Att agera enligt de förutsagda naturlagarna för all utveckling. I detta resonemang ingår förståelsen att ditt eget bästa alltid  måste stå i samklang med dina medmänniskor. Samt att du måste inse att du har rätten till ditt liv. Att ditt livsmål med all rätt är att vara lycklig. Även att ärlighet mot andra förutsätter att du är ärlig mot dig själv.


Viktigaste utgångspunkten för en sund vilja till förståelse av Livet är att du måste älska dig själv just som du är och just därför. Du är unik och du måste förstå att du är värd att älskas för att du är just du. Inte förrän du tillfullo införlivat denna sanning kan du verkligt älska din nästa.


Det finns en gammal devis som åtekommer i många livsåskådningar: - Det du sår får du skörda. Man kan säga att denna naturlag är själva basen i reinkarnations-principen.


Lever du ditt liv i fullständig nonchalans mot livets kärleksfulla naturlagar, får du givetvis skörda en hel del obehag som en följd av att du missbrukat livet. Denna skörd är dock inte ett straff, som en del tolkare påstår- kanske som en del i en "skrämsel-strategi " likt många religioners ödesdigra hot om ett uppdiktat helvete- utan en konsekvens av ett felaktigt beetende.


Och det är här den intressanta delen börjar. I den eviga kärlekens varsamma och fullständigt konsekventa pedagogik ligger det faktum att vi efter skörden får möjlighet att inhämta de kunskaper som förhoppningsvis ska leda till en bättre skörd nästa gång. Du får efter din skörd en slags resume' över din insats som ledde till den aktuella skörden.


I en plötslig klarsyn inser du vad som gick fel och hur du skulle kunna tänkas ändra ditt beteende för att få en bättre skörd nästa gång. Förmodligen förvånas du över hur du kunde vara så korkad att du inte insåg det lämpliga beteendet när det behövdes. Allt känns så självklart när man befinner sig mellan " liven " . 


"Åter i köttet" har den nackdelen att det skapar en helt annan tröghet i perceptions- och reaktionsmönstret. Det som var så självklart " utan kött ", får nu nötas in på nytt.


Och häri ligger nästa visa funktion: för varje liv du inhämtar kunskap, gäller det att förankra denna kunskap i ditt inre. Dvs. efter ett förmodat antal " trial-and-error" har du till slut  kommit till en helt egen slutsats, en slutsats som är så förankrad i ditt inre att ingen kan få dig att tvivla på att denna kunskap är i symbios med Livet.


Denna förankrade kunskap lagras sedan i vad vi kan kalla ett " själsminne" som du bär med dig  liv efter liv. I detta övergripande minne finns all den kunskap du behöver för att ta dig vidare på din resa genom livet. Ju större förankrad kunskap du på så vis skaffat dig genom dina olika "läro-liv" desto större tilltro kommer du att känna till vad vi kallar din intution. Du kommer att känna dig tryggare och tryggare varje gång du lyssnar inåt eftersom du vet att svaren inför din villrådighet finns lagrade i ditt själsminne.


Principen för att inhämta de olika kunskaperna bygger på ständiga polaritetsskiften. Om du exempelvis har väldigt svårt för att fatta att man har ett ansvar att behandla sina medmänniskor med respekt- och kanske ännu mer specifikt: att du är en man som liv efter liv missbrukat kvinnor i form av övergrepp och misshandel för att du ansåg att det var din fulla rätt att bete sig som du gjorde, trots att flera valda liv med olika inlärningsoptioner aldrig tycks få dig att fatta.


Var finns då den optimala inlärningsmetoden? Jo, i att ikläda sig i "motpartens" roll. Dvs. vad är då lämpligare än att  i nästa liv födas som kvinna och där hamna i en liknande situation  med en respektlös man som sin motpol. Det är genom att göra och konkret uppleva olika situationer som den största verkningsgraden för förankrad kunskap finns.


Oftast behövs dock inte dessa drastiska metoder då vi genom att istället begränsa svårighetsgraden vid varje enskilt inlärningstillfälle kan fördela kunskapshämtandet till flera liv. There's no hush. Livet har tid att vara evigt.....

Alla rätter serverade Globe4all © 2016